De eisen aan de inzet van professionals is vastgelegd in de norm verantwoorde werktoedeling.                  

over het kennisitem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Er worden eisen gesteld aan de deskundigheid, vaardigheden en beroepshouding van professionals. In de Norm verantwoorde werktoedeling is het belangrijkste uitgangspunt ‘Pas toe’ of ‘Leg uit’. Dit betekent dat er geregistreerde professionals ingezet moeten worden tenzij de organisatie kan aantonen dat de inzet van niet-geregistreerde professionals niet afdoet aan de kwaliteit van de hulpverlening. De organisatie moet er ook op toezien dat de professionals bijgeschoold worden om de deskundigheid op het juiste peil te houden en voldoende op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

De eisen
op een
rijtje

Als onderdeel van het kennisitem staan hieronder wettelijke kaders, richtlijnen en aanverwante eisen toegelicht. Daarna komt er een overzicht met downloads, links en actuele ontwikkelingen.

Jeugdwet

Norm verantwoorde werktoedeling

Beroepscodes

In de Jeugdwet zijn eisen opgenomen over de samenstelling van het personeelsbestand. Dit moet adequaat zijn (kwantitatief en kwalitatief.

In het toetsingskader verantwoorde hulp zijn de eisen aan professionals beschreven.

In de norm verantwoorde werktoedeling is vastgelegd wanneer er (on)geregistreerde professionals ingezet mogen worden en onder welke voorwaarden.

Via beroepsverenigingen zijn er allerlei beroepscodes beschikbaar.

Aantoonbaar regelen

 • Adequate inwerkperiode
 • Controle beroepsregisters
 • Referenten nagaan
 • Benodigde middelen vaststellen en beschikbaar stellen
 • Voldoende (bij)scholing aanbieden

Aantoonbaar regelen

 • Inzet van geregistreerde professionals als dat vereist is (pas toe) of de reden waarom er een niet-geregistreerde ingezet wordt (leg uit)
 • Verantwoorde taakverdeling
 • Toezien op naleving van professionele standaarden

Aantoonbaar regelen

 • Bevorderen en toezien op naleving van de beroepscode door professionals

 Documenten en registraties

 • Overzicht personeelsbestand
 • Overzicht zorgzwaarte (inclusief criteria norm verantwoorde werktoedeling)
 • VOG in personeelsdossier (niet ouder dan drie maanden bij start dienstverband)

 Documenten en registraties

 • Inzicht in aantal geregistreerde professionals

Documenten en registraties

 • Functieomschrijvingen op basis van de beroepscode

1 norm verantwoorde werktoedeling

Toelichting

In de Jeugdwet is vastgelegd aan welke eisen verantwoorde hulp moet voldoen. Dit is onder andere vastgelegd in de Norm verantwoorde werktoedeling. De zwaarte van de zorg is het uitgangspunt voor de verplichting tot het inzetten van een geregistreerde professional:

 • Cliëntgebonden > wel / geen inzet van geregistreerde professional vereist
 • Professioneel gebonden > wel / geen inzet van een geregistreerde professional
 • Gecombineerde inzet
 • Inzet niet-geregistreerde onder supervisie van een geregistreerde (bijv. vanwege een stageplek en vak leren)
Het is belangrijk dat organisaties het kader goed implementeren. We hebben alle eisen opgenomen in de toolbox verantwoorde hulp en toolbox intervisie.

Downloads, links & actuele ontwikkelingen

Downloads documenten serviceabonnement

Externe partijen, documenten en downloads

Actuele ontwikkelingen

 • Protocol inzet (niet) geregistreerde professionals
 • Functieomschrijving geregistreerde professional
 • Functieomschrijving niet-geregistreerde professional
 • Jaarplanning intervisie
 • Notulen intervisie jeugd-gezinsprofssional
 • Notulen intervisie kwaliteitskader GZ
 • Persoonlijk jaarverslag intervisie
 • Inwerkperiode professionals

Nog geen nieuws toegevoegd

Discussie over dit onderwerp

Je kunt deelnemen aan een bestaande discussie of zelf een discussie starten.

Stel een vraag over dit onderwerp

Je kunt ons allerlei vragen stellen over jeugdhulpverlening.

onze oplossingen voor professionals, organisaties en veldpartijen

Voor jongeren

Voor ouders

Voor professionals

Voor organisaties

Voor veldpartijen