veldpartijen jeugdsector

Een expertteam voor gemeenten, sociale wijkteams, Veilig Thuis, onderwijsinstellingen en organisaties om de samenwerking te versterken.

                           

Gezamenlijk trainen van gemeenten, organisaties en jeugdprofessionals

Gezamenlijk werken aan de hoofdlijnen van protocollen voor organisaties & professionals

Verbinding tussen onderwijs en jeugdhulpverlening

Inloop rechten en plichten voor jongeren, ouders, jeugdprofessionals en organisaties

een multidisciplinair expertteam voor gemeenten en organisaties

gerelateerd aan de zorg

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Onze vertrouwenspersonen staan naast de cliënt. Ze ondersteunen bij het formuleren van klachten en gaan mee naar klachtgesprekken. Ze werken op basis van het beroepsprofiel voor vertrouwenspersonen en zijn ook lid van een beroepsvereniging.

Klachten-functionaris

Onze klachtenfunctionarissen bemiddelen bij klachten. Dit kan intern zijn binnen organisaties, tussen gemeenten en organisaties of klachten van cliënten tegen organisaties. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en probeert de partijen gezamenlijk tot een oplossing te laten komen. Ze werken op basis van het beroepsprofiel van de VKIG en zijn hier ook lid van.

Mediator ouderschaps-bemiddeling

Onze mediators hebben jarenlang ervaring en kennen ook de jeugdsector goed. Ze hebben veelal te maken gehad met complexe echtscheidingen waar kinderen bij betrokken waren of zijn. Hierin is ook de samenwerking en afstemming met jeugdprofessionals van belang.

Advocaat familierecht

(Vecht)scheidingen zijn een actueel onderwerp in de jeugdsector. Onze advocaat heeft veel ervaring met (vecht)scheidingen en is in staat om op integere wijze ouders te ondersteunen bij complexe scheidingen. Het uitgangspunt is dat ouders er samen uit komen, in plaats van tegenover elkaar staan.

Schuldhulpverlener

Onze schuldhulpverlener kan ondersteunen bij het vaststellen van een plan om schuldenproblematiek aan te pakken. Wanneer een jeugdprofessional te maken heeft met complexe problematiek, kunnen schulden een enorme impact hebben op het verloop van het zorgtraject. Om die reden hebben we een schuldhulpverlener aan ons team toegevoegd.

wat is een expertteam?

Multidisciplinair

Organisaties en gemeenten hebben vaak te maken met allerlei partijen. Communicatie en afstemming is dan essentieel, maar dit vraagt om veel tijd en inspanning. Om die reden bieden we gemeenten en organisaties expertteams. Het voordeel hiervan is dat we als team taken en verantwoordelijkheden afstemmen. Het biedt organisaties ook mogelijkheden om diverse eisen waar ze aan moeten voldoen onder te brengen bij een expertteam. Dit geeft u als gemeente ook inzicht in de kwaliteit van zorg. Hiernaast leest u welke disciplines deelnemen in de teams en wat ze kunnen betekenen. Ook in de relatie tussen gemeenten en organisaties.

Onze professionals

In ons team is ook een jeugdprofessional toegevoegd. Onze andere disciplines hebben veelal ook een achtergrond in de zorgsector en jeugdsector als professional of eigenaar van een zorgorganisatie. Ze spreken de taal van alle partners, zowel van gemeenten en zorgverzekeraars als de taal van medewerkers, organisaties en cliënten. Hierdoor hebben ze inzicht in alle visies en uitgangspunten.

commissies

Klachtencommissie

Onze klachtencommissie is een onafhankelijk orgaan en verantwoordelijk voor het objectief beoordelen van klachten op gegrondheid. De commissie bestaat uit een voorzitter, een jurist en inhoudsdeskundige. Onze klachtenregeling is afgetemd op de eisen vanuit de Jeugdwet.

Calamiteiten-commissie

De calamiteitencommissie voert onderzoek uit op basis van de PRISMA methodiek en calamiteitenrichtlijnen van gemeenten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

professioneel

Consultant jeugdsector

Onze consultants hebben brede kennis van wettelijke kaders en aanverwante eisen. Ze kunnen zowel gemeenten als organisaties ondersteunen bij de implementatie met als doel dat beide partijen samenwerken op dit gebied. Ze kunnen van elkaar leren. Door de praktijkkennis en kennis van de eisen kunnen ze een brug slaan tussen beide partijen. De consultant ondersteunt ook bij het implementeren van kwaliteitssystemen.

Functionaris Gegevensbescherming

Het invoeren van de AVG is een hele klus. Onze Functionaris Gegevensbescherming ondersteunt gemeenten (op gebied van de jeugdsector) en organisaties bij het invoeren van de AVG en ziet er op toe dat de regels intern worden nageleefd waar het de zorg betreft. De Functionaris Gegevensbescherming kan ook knelpunten beoordelen in de samenwerking tussen gemeenten en organisaties. Een analyse van incidenten en datalekken geeft beide partijen inzicht in de verbetermogelijkheden. ​

Jurist

Onze juristen hebben kennis van het Jeugdrecht, Gezondheidsrecht en Arbeidsrecht. Ze zijn multiinzetbaar bij organisaties. Ook kunnen ze een juridisch inloopspreekuur houden bij gemeenten voor organisaties, jeugdprofessionals en cliënten. Via deze website hebben we voor alle doelgroepen (jongeren, ouders, jeugdprofessionals en organisaties) een omgeving om (juridische) vragen te stellen. Ze kunnen hier gratis gebruik van maken en daardoor kunnen ze laagdrempelig geïnformeerd worden door onze experts.

Trainers wetten en eisen

Onze consultants en juristen kunnen trainingen verzorgen op gebied van wettelijke kaders en kwaliteitseisen aan gemeenten en organisaties. Gezamenlijke deelname kan ervoor zorgen dat partijen elkaar vragen kunnen stellen om zo nog beter samen te gaan werken. Dit is een laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen en inzicht te krijgen in elkaars werkveld en visie.

Vraag & antwoord

Je kunt ons allerlei vragen stellen over jeugdhulpverlening. Bijvoorbeeld over je rechten, huisregels, klachten, etc.

Kennisbank

Je kunt ons allerlei vragen stellen over jeugdhulpverlening. Bijvoorbeeld over je rechten, huisregels, klachten, etc.

open inloop organiseren binnen gemeenten

Organiseren via de gemeente

Rechten & plichten

Jongeren en ouders informeren over rechten en plichten en zo nodig de weg wijzen.

Open inloop voor jongeren, ouders, jeugdprofessionals & organisaties

Jeugdprofessionals en/of organisaties kunnen (juridische) vragen stellen over jeugdhulpverlening of informatie over de wettelijke kaders en aanverwante eisen tijdens een inloopspreekuur met onze expert.

voor gemeenten

We kunnen de gemeente ondersteunen bij het organiseren van een open inloop en bieden diverse consultatiediensten voor gemeenten, organisaties en jeugdprofessionals

overzicht producten & diensten

zorg-documenten

In onze webshop zijn diverse zorgdocumenten te bestellen. Onder andere toolkits voor de Wet Meldcode, incidentenmanagement, risicomanagement, een plan van aanpak voor het instellen van de Raad van Toezicht, dossiervorming en nog veel meer.

consultancy jeugdsector

Onze consultants helpen organisaties bij het opzetten van (online) kwaliteitssystemen met de bijbehorende documentatie (ISO, HKZ, schema gecertificeerde instellingen) en het invoeren van wettelijke kaders en aanverwante eisen. 

juridische ondersteuning

In ons expertteam zijn diverse juristen toegevoegd met de deskundigheidsgebieden jeugdrecht, arbeidsrecht en gezondheidsrecht. Ze kunnen u informeren, adviseren en ondersteunen bij allerlei interne zaken.

calamiteiten-onderzoek

De calamiteitencommissie doet onderzoek op basis van de PRISMA methode en calamiteitenrichtlijnen van de gemeenten en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De commissie bestaat uit een voorzitter, een jurist en inhoudsdeskundigen.

service-abonnementen

Door middel van een serviceabonnement heeft u toegang tot al onze zorgdocumenten en updates voor de jeugdsector die te verkrijgen zijn via de webshop. Daarnaast krijgt u korting op onze andere producten en diensten die ons expertteam biedt.

trainingen jeugdjurist

Onze trainingen zijn gebaseerd op wettelijke kaders en aanverwante eisen. Het doel van de trainingen en e-learningmodules is de vertaling van de eisen naar de praktijksituatie. Organisaties kunnen ook de voortgang van e-learningmodules volgen.

e-learning
platform

We hebben diverse e-learning-modules ontwikkeld voor de jeugdsector. 

Zowel voor organisaties, jeugdprofessionals als veldpartijen. 

inhuren functionarissen

U kunt via ons diverse functionarissen inhuren vanuit ons expertteam. Bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris, functionaris gegevensbescherming of een jurist.

klachten-commissie

De klachtencommissie voor de jeugdsector heeft een klachtenregeling op basis van de Jeugdwet. Het is een onafhankelijke commissie met een voorzitter, jurist en inhoudsdeskundigen.

Gezamenlijk programma voor veldpartijen

Samenwerken is van groot belang als het gaat om kindermishandeling en huiselijk geweld.

Meldcode Kindermishandeling & huiselijk geweld

Alle partijen in de jeugdsector hebben te maken met de Wet verplichte meldcode.

We zien het bijvoorbeeld terug als knelpunt in calamiteitenonderzoeken. Oorzaken zijn dan het ontbreken van protocollen, onvoldoende bekendheid met de richtlijnen, medewerkers die nog onvoldoende getraind zijn en veldpartijen die langs elkaar heen werken.

Ons aanbod

Gezamenlijke training organiseren voor de gemeente, Veilig Thuis, organisaties en jeugdhulpverleners met ruimte voor uitleg, inzicht in elkaars werkveld, discussiëren over knelpunten en praktijkproblemen en daarnaast samenwerken aan een basisprotocol met vaste afspraken.

Contactformulier

De jeugdjurist op social media & contactinformatie

facebook

LINKEDIN

twitter

account van de jeugdjurist

Viewing members of the type: Medewerkers Jeugdjurist

contactformulier

e-mail & telefoonnummer

085-1304224 / info@jeugdjurist.nl

mobiele app van de jeugdjurist

BINNENKORT te downloaden