Jeugdigen en gezinnen kunnen te maken hebben met allerlei vormen van geweld. Er zijn allerlei projecten om de mate waarin het bestaat terug te dringen. Het is een complex proces en het vraagt iets van ieder gezin, het (ontbrekende) sociale systeem een de acties van professionals. 

ONDER CONSTRUCTIE

over het kennisitem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Organisaties zijn vanuit de Jeugdwet en Wet verplichte meldcode verplicht om een meldcode op te stellen. Sinds 1 januari 2019 zijn de regels aangescherpt en is er voor iedere beroepsgroep een afwegingskader beschikbaar. Professionals moeten getraind zijn en moeten jaarlijks bijgeschoold worden en/of geïnformeerd.

Met de meldcode kunnen professionals door middel van stappen bepalen welke acties ondernomen moeten worden bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Door deze stappen zorgvuldig te doorlopen kun je ook aantonen dat je zorgvuldig om gaat met het meldrecht (het recht om te melden zonder toestemming van de cliënt).

De 5 stappen zijn:

 1. Signalen in kaart brengen
 2. Consult collega, Veilig Thuis of een andere expert
 3. Gesprek met de betrokkene(n)
 4. Wegen huiselijk geweld
 5. Door middel van afwegingskader zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis

Vanaf 1 januari 2019 moeten organisaties werken met het afwegingskader. De Wet verplichte meldcode is aangepast.

Wat er wijzigt vanaf 1 januari 2019:

 • In stap 4 en 5 passen professionals het afwegingskader toe > afweging en besluitvorming over de vervolgstappen.
 • Acute en structurele onveiligheid wordt altijd gemeld bij Veilig Thuis
 • De professional beslist in stap 5 eerst of een melding bij Veilig Thuis nodig is en pas daarna of zelf of samen met Veilig Thuis organiseren van hulp mogelijk is.
 • Veilig Thuis krijgt ook een radar- en monitorfunctie. Door de registraties die ze doen kunnen ze nagaan of geweld terugkeert in een gezin en het systeem beter in beeld brengen.

Er zijn een aantal meldnormen waarbij je DIRECT en ALTIJD moet melden bij Veilig Thuis

 • Meldnorm 1: in ALLE gevallen van (vermoedens van) ernstig geweld. Er is sprake van acute of structurele onveiligheid of disclosure (slachtoffer onthult zelf)
 • Meldnorm 2: in alle ANDERE gevallen waarin je onvoldoende effectieve hulp kan bieden of organiseren
 • Meldnorm 3: als je hulp biedt en het geweld stopt niet of herhaalt zich

De eisen
op een
rijtje

Als onderdeel van het kennisitem staan hieronder wettelijke kaders, richtlijnen en aanverwante eisen toegelicht. Daarna komt er een overzicht met downloads, links en actuele ontwikkelingen.

Wet verplichte meldcode

Meldcode & afwegingskaders

Richtlijn kindermishandeling

Het doel van de Wet Verplichte Meldcode is dat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt. Met een Meldcode weten organisaties en professionals welke stappen zij moeten zetten als zij vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De meldcode en afwegingskaders zijn vastgesteld voor diverse doelgroepen.

Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie: klik hier

De richtlijn geeft informatie, tips en tools om meer inzicht te krijgen in de achtergrondproblematiek, risico’s en de manier waarop je als professional om kunt gaan met zorgen over kindermishandeling.

Aantoonbaar regelen

 • Invoeren interne meldcode & afwegingskader
 • Aandachtsfunctionaris meldcode

Aantoonbaar regelen

 • Interne meldcode, inclusief het afwegingskader toevoegen
 • Bijscholing voor professionals.

Aantoonbaar regelen

De richtlijn beschrijft enkele aanvullende voorwaarden die geregeld moeten zijn binnen de organisatie:

 • Realistische caseload
 • Veiligheid van de professional waarborgen
 • Juridische ondersteuning als de organisatie als getuige gevraagd wordt > klik hier voor onze dienst
 • Praktisch (digitaal) dossier
 • Samenwerkingsafspraken

Documenteren, registreren en analyseren

 • Protocol meldcode
 • Verslaglegging meldcode

Documenten, registreren en analyseren

 • Medewerkers hebben toegang tot de interne meldcode
 • Bij signalen of vermoedens doen professionals verslag conform de interne procedure van de organisatie
 • Totaaloverzicht meldingen bijhouden

Documenten, registreren en analyseren

 • Sociale kaart (lokaal niveau)
 • Overzicht kennis, vaardigheden, beroepshouding

1 wet verplichte meldcode

Toelichting

De Rijksoverheid heeft een basisdocument opgesteld met daarin de eisen aan de Meldcode. Organisaties moeten deze meldcode implementeren binnen de organisatie en professionals moeten weten wat ze moeten doen volgens deze meldcode. Voor diverse beroepsgroepen zijn eigen Meldcodes vastgesteld. Het is uiteraard van belang dat je weet welke je moet toepassen.

EISEN AAN ORGANISATIES

 • De organisatie stelt een meldcode op
 • De organisatie ziet er op toe dat professionals over de juiste kennis en vaardigheden beschikken
 • Voldoen aan de eisen en criteria voor het zelf organiseren van hulp

EISEN AAN PROFESSIONALS (zie ook onze e-learningmodules)

Algemeen

 • De professional kent de professionele standaarden
 • De professional kent de interne meldcode van de organisatie
 • De professional kent de stappen van de meldcode
 • De professional kent het afwegingskader
 • De professional kent de signalen, risico’s en beschermende factoren
 • De professional kent de verschillende ontwikkelingsfasen en bijbehorende problematiek van diverse doelgroepen in de jeugdsector
 • De professional kent de sociale kaart
 • De professional kent de situatie van het gezin
 • De professional kent de privacyregels
 • De professional beschikt over vaardigheden om signalen van acute onveiligheid (waaronder disclosure) of structurele onveiligheid in te schatten en de juiste actie te ondernemen
 • De professional heeft actuele kennis van interventiemogelijkheden
 • De professional kent de meldcode van de eigen beroepsgroep

Vaardigheden

 • De professional is alert op signalen en risico’s
 • De professional bespreekt signalen en/of vermoedens met de berokken cliënt en dienst directe betrokkenen indien dat relevant is
 • Handelen bij een vermoeden (waaronder relevant overleg voeren
 • Toepassen van de meldcode bij blijvende vermoedens en melden bij Veilig Thuis
Attitude
 
 • Zorgvuldig werken
 • Afwegingen baseren op feiten, concrete en relevante informatie
 • Informatie opzoeken over andere mogelijke verklaringen voor de situatie
 • Rekening houden en reflecteren op je eigen handelen
 • Handelen vanuit de relatie die je met de cliënt hebt
 • Afwegingen om niet te melden zorgvuldig afwegen en vastleggen in overleg met deskundige collega’s.
Gebruikte bronnen:
 

Downloads documenten serviceabonnement

Externe partijen, documenten en downloads

Actuele ontwikkelingen

Te downloaden als u een serviceabonnement heeft of los te bestellen

 • Protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Verslag stappen meldcode
 • Familiegroepsplan (inclusief risico’s, signalenoverzicht en beschermende factoren)
 • Plan van aanpak zelf hulp organiseren
 • Scholingsplan – Met meldcode
 • Functieomschrijving jeugd- en gezinsprofessional (inclusief taakgebied meldcode, privacy, kwaliteit en veiligheid)
 • Functieomschrijving jeugdzorgwerker
(los te bestellen of beschikbaar bij het serviceabonnement)

Algemeen

Professionele standaarden (externe websites)

Nog geen nieuws toegevoegd

Discussie over dit onderwerp

Je kunt deelnemen aan een bestaande discussie of zelf een discussie starten.

Stel een vraag over dit onderwerp

Je kunt ons allerlei vragen stellen over jeugdhulpverlening.

onze oplossingen voor professionals, organisaties en veldpartijen

Voor jongeren

Voor ouders

Voor professionals

Voor organisaties

Voor veldpartijen

n.v.t.

n.v.t.

 

 

de jeugdjurist op social media

facebook

LINKEDIN

twitter