Dit is een veelomvattend onderwerp. Het schrijven van plannen en doelen gaat verder dan dat. Je hebt te maken met allerlei regels en in het bijzonder de privacyregels.

over het kennisitem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In dit kennisitem gaan we in op de eisen aan verschillende plannen vanuit verschillende invalshoeken. In zijn algemeen hebben organisaties die geneeskundige zorg bieden zoals behandeling te maken met de WGBO en/of Wet BIG. Ook zijn er diverse kwaliteitskaders die iets aangeven over de inhoud van een plan. Hierin zijn eisen vastgelegd over de dossiervorming en de bewaartermijnen. 

In de jeugdsector heb je gewoonlijk te maken met vier soorten plannen:

 • Familiegroepsplan
 • Hulpverleningsplan / begeleidingsplan
 • Ondersteuningsplan gehandicaptenzorg
 • Behandelplan Jeugd-GGZ
Wanneer een organisatie ook hulp biedt na het 18e jaar krijg je te maken met eisen vanuit de WMO of Wlz:
 • Begeleidingsplan WMO
 • Zorgleefplan Wlz en zorgleefplanbesprekeing
Vanuit de Wet verplichte meldcode kun je zelf hulp organiseren als dit aan de minimale criteria voldoet:
 • Plan van aanpak – Zelf organiseren van hulp bij vastgestelde vermoedens en signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Zowel het zorgkantoor (Wlz zorg) en de gemeente (WMO / Jeugdwet) moeten cliëntondersteuners ter beschikking stellen. We hebben voor alle plannen formats vastgesteld. Zie ook ‘Documenten bestellen‘.

Methodisch werken

Van professionals wordt verwacht dat ze methodisch werken. Dit betekent dat je werkt op basis van een vast aantal stappen. Deze cyclus komt steeds terug:

 1. Het verzamelen van informatie
 • Wensen, behoeften van de cliënt
 • (Medische) diagnose
 • Zorgvraag
 • Input vanuit betrokken disciplines
 • Risico’s analyseren
 1. Vaststellen van doelen in samenspraak met de cliënt
 2. Uitvoeren van de zorg volgens de afspraken
 3. Rapporteren over de uitgevoerde zorg / registreren van medische handelingen
 4. Evalueren van de zorg
 • Tevredenheid van de cliënt over de geboden zorg
 • Evalueren van de risico’s en genomen maatregelen
 • Indien van toepassing de bij te stellen doelen

Verschillende doelgroepen, verschillende plannen?

Er zijn allerlei externe partijen betrokken die om verantwoording vragen. Hierdoor kunnen er ook verschillende eisen gesteld worden aan het zorgleefplan. Hoe kun je hier mee omgaan?

 • Bijlagen toevoegen aan het zorgleefplan, afhankelijk van de doelgroep / type financiering.
 • Met verschillende formats van het zorgleefplan werken, bijv. gericht op het type zorg of op de doelgroep.

De eisen
op een
rijtje

Als onderdeel van het kennisitem staan hieronder wettelijke kaders, richtlijnen en aanverwante eisen toegelicht. Daarna komt er een overzicht met downloads, links en actuele ontwikkelingen.

1 familiegroepsplan (jeugdwet)

Toelichting

FAMILIEGROEPSPLAN

In de Jeugdwet is opgenomen dat gezinnen samen met de directe omgeving een familiegroepsplan mogen (is niet verplicht) opstellen. Dit mag ook nog achteraf als ze dit in eerste instantie hebben afgewezen. Het uitgangspunt is om hier in vast te leggen door ouders hoe ze de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind kunnen verbeteren. Ook de hulp aan de dader moet opgenomen worden in dit plan. Het mag ook in de plaats van een hulpverleningsplan komen. Het is belangrijk om na te gaan of dit is ingebed in de interne procedures van de organisatie.

De organisatie moet een plan van aanpak of hulpverleningsplan opstellen. Dit kan mondeling worden overeengekomen. Wanneer de ouders of de jeugdige hier om vragen, moet het plan binnen veertien dagen schriftelijk worden vastgesteld.

Uitzonderingen waarbij het gezin niet in de gelegenheid wordt gesteld:

 1. Wanneer het gaat om een maatregel vanuit de jeugdreclassering
 2. Wanneer de instelling het voogdijschap overneemt en het gezag beëindigd is
 3. Als een gecertificeerde instelling (bij het uitvoeren van een OTS) of jeugdhulpaanbieder heeft vastgesteld dat er directe en concrete dreigingen zijn in de ontwikkeling of met betrekking tot de belangen van het kind

In het familiegroepsplan kunnen onder andere de volgende vragen beantwoord worden:

 1. Wat is de (professionele) hulpvraag van het gezin / van de ouders?
 2. Wie kan betrokken worden uit de directe omgeving en met welk doel?
 3. Wat kan het gezin (de ouders) zelf doen om de situatie te verbeteren?
 4. Indien er meerdere instanties zijn wie de coördinator en dus het aanspreekpunt voor de ouders kan zij

2 begeleidingsplan of hulpverleningsplan (jeugdwet)

Toelichting

JEUGDWET

Als er wordt afgezien van een familiegroepsplan wordt er een plan opgesteld in samenspraak met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordigers. Het plan wordt opgesteld op basis van de behoeften van de cliënt. Het plan kan mondeling worden overeengekomen (tenzij er sprake is van een maatregel) of als de cliënt / wettelijk vertegenwoordiger een plan op schrift wil (binnen 14 dagen en wordt uiterlijk binnen zes weken nadat wordt afgezien van een familiegroepsplan vastgesteld).

Indien er sprake is van pleegzorg dan is ook de instemming van de pleegouder nodig:

 • Rol in hulpverleningsproces
 • Wijze van begeleiding door pleegouder

Indien er sprake is van jeugdreclassering is in het plan opgenomen:

 • Omschrijving voorwaarden
 • Toezicht op voorwaarden
 • De jeugdhulp die wordt ingezet met als doel opgroei- en opvoedproblemen te verminderen, stabiliseren, op te heffen of hiermee om te gaan
 • Welke professional bevoegd is tot het nemen van ene besluit m.b.t. het niet houden aan afspraken door de jeugdige

3 ondersteuningsplan (kwaliteitskader gehandicaptenzorg)

Toelichting

KWALITEITSKADER GEHANDICAPTENZORG & HANDREIKING ONDERSTEUNINGSPLANNEN

In het kwaliteitskader wordt beschreven dat de eigen regie en kwaliteit van bestaan de belangrijkste uitgangspunten zijn.

Leefgebieden die van belang zijn:

 • Lichamelijk welbevinden: optimaliseren van de gezondheid, verbeteren of stabiel houden. Hierbij zijn de volgende elementen van belang: zelfzorg, ADL, vocht en voeding, gezondheid, balans tussen rust en inspanning.
 • Psychisch welbevinden: verbeteren, in stand houden, verslechtering voorkomen. Het gaat over een positief zelfbeeld, dagbestedingsactiviteiten, begrip, positieve feedback.
 • Interpersoonlijke relaties: beleving cliënt van het aantal en kwaliteit van relaties verbeteren of in stand houden. Relaties onderhouden, communicatie, genegenheid en intimiteit.
 • Deelname aan de samenleving: een zo groot mogelijke deelname aan de samenleving. Aanleren van vaardigheden, werkrelaties in stand houden, onderhouden van contact met de buurt. Verkennen van belangstelling, welke vaardigheden daarvoor nodig zijn en welke ondersteuning gewenst is.
 • Persoonlijke ontwikkeling: mogelijkheden en kwaliteiten benutten gericht op de ontwikkelmogelijkheden. Bijvoorbeeld werk, school en het opdoen van nieuwe ervaringen.
 • Materieel welzijn: beleving materieel welzijn optimaliseren. Financiën op orde, huisvesting.
 • Zelfbepaling: optimaliseren eigen regie en persoonlijke ontwikkeling.
 • Belangen: optimaliseren beleving rechten en plichten. Versterken van de positie.

HET ONDERSTEUNINGSPLAN

Iedere cliënt heeft een plan afgestemd op de behoeften van de cliënt.

 • In het plan staat wat belangrijk is
 • Er zijn (ontwikkel)doelen geformuleerd vanuit het perspectief van de cliënt.
 • Informed consent en shared decision making > cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.
 • Bijdrage van (behandel)professionals is inzichtelijk.
 • Aandacht voor professionele standaarden binnen de organisatie.
 • Welke professionele ondersteuning nodig is > behalen doelen.
 • Wie verantwoordelijk is
 • Evaluatiemomenten > halfjaarlijks of in overleg met de cliënt / wettelijk vertegenwoordiger jaarlijks.
 • Criteria voor benodigde bijstelling

In het plan is minimaal opgenomen:

 • Mogelijkheden en beperkingen
 • Signalen en zicht op gezondheidsrisico’s
 • Dialoog kwaliteit van bestaan

4 behandelplan (jeugd-ggz)

Toelichting

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG JEUGD

In het behandelplan wordt beschreven welke behandeling geboden wordt aan de cliënt en dit wordt opgesteld in samenspraak met de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. Indien nodig wordt het plan bijgesteld. Bij het vaststellen van een plan kunnen ook familieleden betrokken worden als de cliënt dit wil of toestemming voor heeft gegeven. In het plan moet ook de diagnose van de cliënt ogenomen zijn.

5 begeleidingsplan (wmo)

Toelichting

WMO

Iedere cliënt heeft een ondersteuningsplan met de behoeften, doelen, inzet van de zorg, wijze en tijdstip van evalueren. Welke ondersteuning nodig is, wordt in samenspraak met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger en/of zijn mantelzorger opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Het ondersteuningsplan moet inzichtelijk zijn voor alle betrokkenen. De behoefte van de cliënt is het uitgangspunt.

De professionele zorg is gericht op;

 • Behouden van de huidige situatie.
 • Versterken van de eigen regie.
 • Versterken van het sociale netwerk.
 • Versterken van de veerkracht.

6 zorgleefplan (wlz)

Toelichting

OVER DE WLZ

De Wet langdurige zorg is voor mensen die continu toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebben.

Uitgangspunten zijn:

 • Zorg moet ondersteuenend zijn aan de kwaliteit van bestaan.
 • Zorg op maat afgestemd op de behoeften van de cliënt.
 • Het bieden van kwalitatieve zorg en en ondersteuning.
 • Deskundige en vakbekwame professionals.
 • Blijvende betrokkenheid van het sociale netwerk van de cliënt

Het uitgangspunt is dat het zorgleefplan is afgestemd op de behoeften van de cliënt (op basis van de richtlijn verpleegkundige verslaglegging). Er moet ook een zorgleefplanbespreking plaatsvinden.

De zorgaanbieder hanteert een vaste en methodische werkwijze voor het vaststellen en onderhouden van zorgleefplannen, waarbij met iedere cliënt een minimaal jaarlijks bij te stellen zorgleefplan wordt afgesproken.

7 plan van aanpak zelf hulp organiseren (wet verplichte meldcode)

Toelichting

Als er wordt besloten om zelf hulp te organiseren, al dan niet in samenwerking met Veilig Thuis, moet dit aan een aantal randvoorwaarden voldoen:

 • Opstellen van een plan van aanpak
 • Er is voldoende zicht op de (on)veiligheid
 • Er is voldoende zicht op onveilige gebeurtenissen in het verleden (eerdere meldingen)
 • Alle betrokken professionals hebben de focus op het stoppen van geweld en een (duurzaam) herstel van de veiligheid.
 • Hulp is gericht op het versterken van de veerkracht en het herstel van de schade die is veroorzaakt door (de dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij de betrokkene(n)
 • Er is sprake van een gezamenlijke analyse en plan met doelen en evaluatiemomenten van de professionals.
 • Afspraken over de samenwerking indien er meerdere professionals betrokken zijn.

downloads, links & actuele ontwikkelingen

Downloads documenten serviceabonnement

Externe partijen, documenten en downloads

Actuele ontwikkelingen

 • Werkinstructies methodisch werken  voor diverse doelgroepen
 • Alle benoemde plannen op deze pagina zijn vertaald naar een format
 • Kwaliteitskader gehandicaptenzorg
 • Kwaliteitskaders Wlz zorg
 • Handreiking beschermd wonen
 • Handreiking ondersteuningsplannen gehandicaptenzorg

Nog geen nieuws toegevoegd

Discussie over dit onderwerp

Je kunt deelnemen aan een bestaande discussie of zelf een discussie starten.

Stel een vraag over dit onderwerp

Je kunt ons allerlei vragen stellen over jeugdhulpverlening.

onze oplossingen voor professionals, organisaties en veldpartijen

Voor jongeren

Voor ouders

Voor professionals

Voor organisaties

Voor veldpartijen

Modules voor jongeren om vaardigheden aan te leren en om zelf een start te maken met eigen doelen.
Modules voor ouders om zelf te werken aan eigen doelen, zoals omgaan met schulden.
 • Diverse soorten van plannen: begeleidingsplan, behandelplan, plan van aanpak organiseren hulp bij kindermishandeling / huiselijk geweld, familiegroepsplan, etc.
 • Training en e-learningmodules
 • Dossierdocumenten
 • Ondersteuning bij het inrichten van een kwaliteitssysteem


 • Ondersteuning bij het inrichten van systemen m.b.t. de inzet van jeugdhulp en het vaststellen van doelen.de jeugdjurist op social media

facebook

LINKEDIN

twitter