Kennisitem omgaan met seksualiteit en voorkomen seksueel overschrijdend gedrag

Dit kennisitem is gebaseerd op het toetingskader m.b.t. seksueel overschrijdend gedrag en het kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg.                                                            

over het kennisitem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Omgaan met seksualiteit en voorkomen van seksueel overschrijdend gedrag is een kwetsbaar onderwerp. Organisaties moeten het een integraal onderdeel maken van het kwaliteitssysteem, veiligheidsmanagementsysteem en  conform het geldende kwaliteitskader (lees hieronder meer). Er zijn vijf aandachtspunten:
 1. Deskundigheidsbevordering
 2. Risico’s op ontucht door professionals
 3. Doorbreken handelingsverlegenheid
 4. Afgestemde hulpverlening
 5. Organisatieprocessen
 6. Klachtenprocedure

De eisen
op een
rijtje

Als onderdeel van het kennisitem staan hieronder wettelijke kaders, richtlijnen en aanverwante eisen toegelicht. Daarna komt er een overzicht met downloads, links en actuele ontwikkelingen.

Toetsingskader seksueel overschrijdend gedrag

Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

Richtlijn jeugdhulp en jeugdbescherming "Residentiële hulp - Veiligheid van de jeugdige

Een groot gedeelte van de meldingen bij de IGJ gaan over grensoverschrijdend gedrag. Seksueel overschrijdend gedrag moet gemeld worden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.


 

In het kwaliteitskader is de werkwijze voor organisaties beschreven om seksueel misbruik in de jeugdsector te voorkomen.

 

 

In deze richtlijn worden enkele risicofactoren beschreven en de belangrijkste richtlijnen die hiernaast ook beschreven staan.

In ontwikkeling: richtlijn seksuele ontwikkeling (richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming)

 

Aantoonbaar regelen

Wat er aantoonbaar geregeld moet worden hebben we hieronder per stap uitgelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantoonbaar regelen

 • Er is systematisch aandacht voor seksualiteit en risico’s binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld tijdens intervisie of teamoverleg.
 • Professionals krijgen passende scholing over het onderwerp
 • Aandacht voor de persoonlijke situatie van professionals in relatie tot het risico op het plegen van seksueel misbruik. Dit is een aandachtspunt tijdens sollicitatiegesprekken en functioneringsgesprekken.
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantoonbaar regelen

 • Risico’s in kaart brengen en beheersmaatregelen vaststellen
 • Deskundigheidsbevordering
 • Screening en aandacht seksueel misbruik in sollicitatie-procedure en functioneringsgesprekken
 • Diagnostiek en hulpverlening bij misbruik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documenteren, registreren en analyseren

 • Werkwijze voorkomen seksueel overschrijdend gedrag en handelen wanneer er signalen zijn
 • Risicotaxatie voor seksueel overschrijdend gedrag
 • Incidentenregistratie, evaluatie en analyse

Documenten, registreren en analyseren

 • Zie het overzicht van onze documenten onderaan deze pagina. Dit overzicht is samengesteld op basis van verplichtingen die zijn vastgelegd in het kwaliteitskader

Zie alle benoemde registraties op deze pagina

1 Deskundigheidsbevordering

Toelichting

Uitgangspunt

 1. Er is structureel aandacht voor de kennis en vaardigheden van professionals op gebied van seksuele ontwikkeling en risico’s
 2. Het onderwerp komt structureel terug tijdens overlegmomenten met professionals
 3. Professionals zijn zich bewust van hun eigen visie, normen en waarden en het spanningsveld tussen nabijheid en professionele afstand

2 risico's op plegen van misbruik door een professional

Toelichting

Uitgangspunt

 1. Er is een passende screening op risicovol gedrag wat kan leiden tot seksueel misbruik door de professional

Resultaatgebieden

 • Screening op het onderwerp voor indiensttreding
 • Aandacht voor het onderwerp tijdens functioneringsgesprekken
 • Er worden referenties opgevraagd
 • Er wordt periodiek (leg dit vast) een VOG aangevraagd en minimaal voor aanvang van het dienstverband. De VOG is niet ouder dan drie maanden op het moment van indiensttreding
 • Onderdelen van het format functioneringsgesprek: nabijheid en professionele afstand, risico’s op seksueel overschrijdend gedrag, seksueel misbruik, persoonlijke omstandigheden die een risico kunnen vormen

3 handelingsverlegenheid

Toelichting

Uitgangspunt

 1. Seksualiteit en (het risico op) seksueel overschrijdend gedrag zijn gespreksonderwerpen binnen het team, met ouders en kinderen / jeugdigen: tijdens de intake, planbespreking, risicoanalyses, evaluaties, eindgesprekken.
 2. De organisatie hanteert een werkwijze voor (extern) multidisciplinair overleg bij een casus van (vermoeden van) seksueel misbruik
 3. Er is aandacht voor risico’s voor het plegen van seksueel misbruik buiten de organisatie
 4. Er is aandacht voor stereotypering
 5. Er is aandacht voor kwetsbaarheid en het risico op seksueel misbruik bij kinderen / jeugdige buiten de organisatie
 6. Houdt rekening met verschillende doelgroepen zoals Jeugd-LVB / Verstandelijke beperking / voorgeschiedenis zoals misbruik of psychiatrische problematiek

Resultaatgebieden

 • De methodiek voor omgaan met seksualiteit is een onderdeel van het vastgestelde protocol
 • In het protocol is aandacht voor verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen
 • Er is een vastgestelde planning voor overleg over het onderwerp

4 afgestemde hulpverlening

Toelichting

Uitgangspunt

 1. De organisatie en professionals hebben inzicht in de situatie van de cliënt
 2. Er is aandacht voor veilige groepssamenstelling en de groepsdynamiek en eventuele keuze voor een groep in relatie tot risico’s
 3. Bij de start van zorg duidelijkheid geven over omgangsvormen en verwachtingen waaronder (gezond) seksueel gedrag en waar de jongere terecht kan met vragen of indien het zich voordoet binnen de groep
 4. Er is een passend hulpverleningsaanbod voor slachtoffers en daders indien nodig
 5. Er is multidisciplinair overleg

Resultaatgebieden

 • Seksualiteit en het risico op grensoverschrijdend gedag is een vast onderdeel van de risicotaxatie
 • In de taxatie is aandacht voor de voorgeschiedenis op gebied van seksualiteit
 • Er is een adequate overdracht tussen hulpverleners
 • Dossiervorming: verslag van gesprek over seksualiteit / voorgeschiedenis / risico’s
 • Er is begrijpelijke informatie voor jongeren vastgesteld over bij wie de jeugdige terecht kan bij vragen of ongewenste situaties
 • Er zijn vastgestelde en duidelijke gedragsregels m.b.t. het voorkomen van seksueel misbruik
 • De organisatie zet weerbaarheidstrainingen indien relevant voor de situatie van de cliënt

5 organisatieprocessen

Toelichting

Uitgangspunt

 1. Op basis van evaluaties en analyses worden passende verbetermaatregelen genomen
 2. Incidentenregistratie en melden van seksueel geweld bij de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd
 3. Instrument implementeren voor de borging van veiligheid > veiligheid structureel in kaart brengen en in ieder geval met betrekking tot groepssamenstelling, voorgeschiedenis, toezicht in de nacht, (buiten)terrein van de organisatie, zicht op het kind / jongere houden

Resultaatgebieden

 • Het bestuur evalueert minimaal tweejaarlijks incidenten en stelt zonodig verbetermaatregelen vast
 • Plan van aanpak reflectie en discussie met ketenpartners vastleggen

6 Klachtenprocedure

Toelichting

Uitgangspunt

 1. De organisatie heeft een klachtenprocedure conform de wettelijke eisen
 2. De klachtenprocedure wordt bekend gemaakt bij de kennismaking en er is schriftelijke informatie beschikbaar

Resultaatgebieden

Bestuurlijk niveau

 • Het bestuur evalueert minimaal tweejaarlijks incidenten en stelt zonodig verbetermaatregelen vast
 • Plan van aanpak reflectie en discussie met ketenpartners vastleggen

Raad van toezicht

 • Er is jaarlijks overleg over het risico: voorkomen van, signalen van, uitkomsten veiligheidsmonitor, analyse en verbetermaatregelen

downloads, links & actuele ontwikkelingen

Actuele documenten & informatie

Onderstaande documenten kunt u downloaden met een lidmaatschapsabonnement op het serviceplatform. We volgen continu de ontwikkelingen in het veld en passen de documenten daar op aan. Daarnaast beschikt u ook over nieuwe documenten die we publiceren.

Downloads documenten serviceabonnement

Externe partijen, documenten en downloads

Actuele ontwikkelingen

 • Protocol omgaan met seksualiteit en handelen bij vermoedens van seksueel overschrijdend gedrag
 • Werkwijze vergewisplicht professionals (VOG, referenties, registers IGJ)
 • Formulier functioneringsgesprek
 • Folder jeugdigen – thema seksualiteit passend bij de leeftijd
 • Prospectieve risico-inventarisatie op organisatieniveau, medewerkersniveau en cliëntniveau
 • Werkwijze intervisie
 • Jaarplanning intervisie
 • Incidentenregistratie
 • Plan van aanpak casuïstiekoverleg ketenpartners
 • Interne klachtenregeling

 

 

 

 

 

Algemeen

Risicotaxaties

Nog geen nieuws toegevoegd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussie over dit onderwerp

Je kunt deelnemen aan een bestaande discussie of zelf een discussie starten.

Stel een vraag over dit onderwerp

Je kunt ons allerlei vragen stellen over jeugdhulpverlening.

onze oplossingen voor profesSionals, organisaties en veldpartijen

- Nog geen informatie
- Nog geen informatie
- Zorgdocumenten - E-learningmodule
 • Zorgdocumenten
 • Serviceabonnement
 • E-elearningmodule omgaan met seksualiteit en preventie seksueel misbruik organisaties

- Nog geen producten of diensten

Uitgelicht

Voor jongeren

Voor ouders

Voor professionals

Voor organisaties

Voor veldpartijen

n.v.t.

n.v.t.

 • Zorgdocumenten
 • Toolkit
 • Vertrouwenspersoon
 • Aansluiting klachtencommissie
 • Calamiteitenonderzoek
 • E-learning omgaan met seksualiteit preventie seksueel misbruik voor professionals
 • Zorgdocumenten
 • Toolkit
 • Serviceabonnement
 • Vertrouwenspersoon
 • Aansluiting klachtencommissie
 • Calamiteitenonderzoek
 • E-learning omgaan met seksualiteit preventie seksueel misbruik voor organisaties
 • E-learning omgaan met seksualiteit preventie seksueel misbruik voor professionals

n.v.t.

Seksueel Overschrijdend Gedrag

Zorgdocumenten
Inhuren vertrouwenspersoon Aansluiting klachtencommissie

interessante AANKOPEN

E-LEARNING VLAGGENSYSTEEM (EXTERN)

Stimuleert seksueel gezond gedrag en draagt bij aan het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

de jeugdjurist op social media

facebook

LINKEDIN

twitter