De eisen aan omgang met privacy is in verschillende wetten en richtlijnen beschreven. In dit kennisitem een globaal overzicht van de eisen.

Via een abonnement op het serviceplatform heeft u toegang tot alle bijbehorende documenten.

Toolbox veiligheidsrisico's

E-learning (nieuwe) aanbieders in de jeugdsector

E-learning veiligheidsrisico's

over het kennisitem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Doel van de Jeugdwet

In de Jeugdwet zijn diverse eisen vastgelegd waar jeugdprofessionals, organisaties en veldpartijen aan moeten voldoen. Het doel is dat alle kinderen en jeugdigen veilig opgroeien zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.Overzicht van doelen:

 • Eigen kracht kinderen, jeugdigen, gezinnen het sociale netwerk versterken
 • Minder snel medicatie voorschrijven
 • Afschaling van de zorg
 • Hulp op maat
 • Integrale zorg
 • Autonomie jeugdprofessionals
 • Verminderen van regeldruk en administratieve lasten

Onze kennisplatform is grotendeels gebaseerd op de eisen die worden gesteld aan verantwoorde hulp en de veiligheidsrisico’s.Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toegang tot voorzieningen (zie ook het kennisitem organisatie van jeugdhulp. Binnen het serviceabonnement zijn diverse kennisitems met documenten opgenomen. Zie ook punt 2 op deze pagina.

De eisen
op een
rijtje

Als onderdeel van het kennisitem staan hieronder wettelijke kaders, richtlijnen en aanverwante eisen toegelicht. Daarna komt er een overzicht met downloads, links en actuele ontwikkelingen.

Jeugdwet

Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg

Kwaliteitskaders & Beroepsnormen

In de Jeugdwet is voor alle partijen vastgelegd aan welke eisen ze moeten voldoen.

Jeugdhulpaanbieders hebben (indirect) ook regelmatig te maken met de Wet langdurige zorg. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als de organisatie een aanbod heeft voor uitstroom naar de Wlz zorg of WMO. Organisaties die zorg leveren vanuit de de Wlz moeten ook voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 • Kwaliteitskader Jeugd
 • Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
 • Kwaliteitskaders langdurige zorg en VPT
 • Toetsingskader verantwoorde hulp voor jeugd
 • Beroepscode jeugd-gezinsprofessional
 • Beroepscode jeugdzorgwerkers
 • Handreiking beschermd wonen

Aantoonbaar regelen

 • Zie al onze gratis kennisitems of neem een abonnement op het serviceplatform

Aantoonbaar regelen

 • Beschikbaarheid klachtenfunctionaris
 • Aansluiting geschillencommissie
 • Overeenkomst sluiten met alle professionals

Aantoonbaar regelen

 • Zie al onze gratis kennisitems of neem een abonnement op het serviceplatform

Documenten en registraties

 • Invoeren van de eisen die staan beschreven in de Jeugdwet

Documenten en registraties

 • Incidentenregistraties en VIM systeem
 • Klachtenregistraties
 • VOG > langdurige zorg / ZZP-ers
 • Vergewisplicht
 • Meldplicht calamiteiten en geweld
 • Informatievoorziening rechten 

Documenten en registraties

 • Kwaliteitsregistraties

1 verantwoorde hulp bieden

Toelichting

Intressant!

 • Volg onze e-learning: eisen (nieuwe) organisaties in de jeugdsector
 • Bekijk onze kwaliteitssystemen / losse documenten voor verschillende vormen van jeugdhulp.

Onderwerpen > verantwoorde hulp

Verantwoorde hulp is veilig, van goed niveau, doeltreffend en doelmatig. Professionals, organisaties en veldpartijen moeten zich aan divers eisen houden. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. De Inspectie Gezondheidszorg en jeugd toetst hierop op basis van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Hieronder een korte opsomming. Ons platform is grotendeels gebaseerd op deze items.

 • Passende hulp bieden
 • Jeugdigen en ouders bij de hulp betrekken
 • Zicht houden op de veiligheid & risico’s
 • Kwaliteit fysieke leefomgeving
 • Passend leefklimaat
 • Professionele beroepshouding
 • Inspraak en medezeggenschap
 • Een werkend kwaliteitssysteem
 • Adequaat personeelsbestand (zie ook kennisitem, klik hier)
 • VOG voor professionals
 • Interne meldcode en implementatie daarvan
 • Geen dwang en drang

2 veiligheidsrisico's

Toelichting

Belangrijke onderwerpen waar beleid voor nodig is:

 • Preventie seksueel overschrijdend gedrag
 • Preventie suïcide
 • Medicatierisico’s
 • Agressie
 • Automutilatie
 • Financiële problematiek
 • Ongezonde leefstijl
 • Huisvestingsproblematiek
 • Gebrek aan dagbestedingsactiviteiten: vrije tijd, werk, onderwijs
 • Veilig met verlof (verblijfsinstelling)
 • Verslavingsproblematiek
 • Recidiverisico’s
 • Gedragsproblematiek
 • Kwetsbaarheid bepaalde doelgroepen: LVB, loverboyproblematiek, etc.

Volg onze e-learning > veiligheidsrisico’s in de jeugdsector

downloads, links & actuele ontwikkelingen

Downloads documenten serviceabonnement

Externe partijen, documenten en downloads

Actuele ontwikkelingen

Algemeen

 • Toolboxen
 • Volledige kwaliteitssystemen
 • Losse documenten

Zie ook onze andere kennisitems

 

Nog geen nieuws toegevoegd

Discussie over dit onderwerp

Je kunt deelnemen aan een bestaande discussie of zelf een discussie starten.

naar het forum

Stel een vraag over dit onderwerp

Je kunt ons allerlei vragen stellen over jeugdhulpverlening.

stel je vraag aan onze experts

onze oplossingen voor professionals, organisaties en veldpartijen

Voor jongeren

Voor ouders

Voor professionals

Voor organisaties

Voor veldpartijen

Online jongerenraad

Online ouderraad

 • E-learningmodule veiligheidsrisico’s jeugdsector
 • E-learningmodule voor (nieuwe) aanbieders > eisen aan verantwoorde hulp
 • E-learning veiligheidsrisico’s jeugdsector

de jeugdjurist op social media

facebook

LINKEDIN

twitter